K2. Ishikawa

16,50 

  • Tekka-Maki, Sake-Maki, Tekka-Maki, Yakki-Tekka-Maki und Yaki-Sake-Maki
Kategorie: